กล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหยิบจับ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำกิจวัตรประจำวัน การช่วยเหลือตนเอง และการเขียนหนังสือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือรวมถึงกล้ามเนื้อส่วนแขนและกล้ามเนื้อส่วนใบหน้า เช่นกล้ามเนื้อตาและปาก

ลำดับพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กในแต่ละช่วงวัย

แรกเกิด-3เดือน

 • นำมือมาที่ปากในลักษณะการแกว่งหรือกวาดเข้ามา
 • กำมือเมื่อมีวัตถุมาสัมผัสหรือกระตุ้นบริเวณฝ่ามือ
 • นำมือเข้าปากและดูด(1เดือน)
 • มือที่กำจะคลายออกเมื่อเห็นวัตถุ(1-3เดือน)                                                      
   

 4-6เดือน

 • ขณะนอนหรืออยู่นิ่งๆ มือของเด็กจะกำแบบหลวมๆ
 • ลักษณะการกำมือจะใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยกำวัตถุเป็นหลักทิศทางเข้าหาฝ่ามือ(Ulnar palmar grasp)
 • นำมือเข้าสู่กึ่งกลางลำตัวขณะเล่น(4เดือน)
 • เริ่มเอื้อมหรือเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายอย่างตั้งใจ(5-6เดือน)

7-9เดือน

 • ลักษณะการกำมือจะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ในการจับวัตถุเป็นหลัก(Radial palmar grasp)
 • ปล่อยวัตถุอย่างตั้งใจได้(9เดือน)

10-12เดือน

 • 10-11เดือน หยิบจับแบบจับจีบ ด้วยนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ (Pincer grasp)
 • 12เดือน หยิบจับของชิ้นเล็ก โดยการสัมผัสเข้าหากันของปลายนิ้ว (tip to tip)

15 เดือน

 • ต่อลูกบาศก์ 2 ก้อน
 • ใช้ดินสอหรือสีเทียนในการขีดเขี่ยไปมา

3ปี

 • ต่อลูกบาศก์ได้9ก้อน
 • ร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได้
 • วาดวงกลมได้

    ทักษะทางกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเด็ก เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญต่อการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงทักษะการเขียนและระบายสีอีกด้วย หากกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรงอาจส่งผลทำให้พัฒนาการช้ากว่าวัย และเมื่อถึงวัยที่เด็กเข้าโรงเรียน เด็กอาจจะมีปัญหาเรียนไม่ทันเพื่อนเพราะเขียนหนังสือได้ลำบาก

   ตัวอย่างกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การปั้นดินน้ำมัน การปั๊มตัวปั๊ม การร้อยลูกปัด การออกแรงคีบวัตถุ เป็นต้น